Toán lớp 7 tập 1 trang 12

Tính:a)(dfrac-34.dfrac12-5.left(-dfrac256 ight);)b)((-2).dfrac-3821.dfrac-74.left(-dfrac38 ight);)c)(left(dfrac1112:dfrac3316 ight).dfrac35;)d)(dfrac723.left)


Bạn đang xem: Toán lớp 7 tập 1 trang 12

Hướng dẫn: (dfracab. dfraccd = dfraca.cb.d)

Bài giải

a)( dfrac-34.dfrac12-5.left(-dfrac256 ight))(= dfrac-3.(-12).(-25)4.5.6)(= dfrac-152 = -7dfrac12)b)( (-2).dfrac-3821.dfrac-74.left(-dfrac38 ight))(= dfrac(-2).(-38).(-7).(-3)21.4.8)(= dfrac198 = 2dfrac38)c)(left(dfrac1112:dfrac3316 ight).dfrac35)(= left(dfrac1112.dfrac1633 ight).dfrac35)(= dfrac11.16.312.33.5)(= dfrac415)d)(dfrac723.left)(= dfrac723.dfrac-24 - 2518)(= dfrac723.left(dfrac-6918 ight))(= dfrac7.(-69)23.18)(= -dfrac76)(= -1dfrac16)


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập bài bác 3: Nhân, phân tách số hữu tỉ khác • Giải bài xích 11 trang 12 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính:a)(dfrac{-... • Giải bài 12 trang 12 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Ta có thể viết số... • Giải bài xích 13 trang 12 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính:a)(dfrac-34.... • Giải bài xích 14 trang 12 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Điền những số hữu tỉ... • Giải bài 15 trang 13 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Đố em hãy search cách... • Giải bài 16 trang 13 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Tính:a)(left(dfrac{-...

Xem thêm: Tải Tango Cho Windows Phone 1, Hướng Dẫn Sử Dụng Tango Trên Ios/Android/Winphone

Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 7 theo chương •Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song - Hình học 7 •Chương 2: Hàm số với đồ thị - Đại số 7 •Chương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: thống kê lại - Đại số 7 •Chương 3: quan hệ nam nữ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác - Hình học tập 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7
• Giải bài bác 11 trang 12 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 12 trang 12 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 13 trang 12 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 14 trang 12 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 15 trang 13 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 16 trang 13 - SGK Toán lớp 7 Tập 1
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song Chương 2: Hàm số và đồ thị Chương 2: Tam giác Chương 3: những thống kê Chương 3: dục tình giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy vào tam giác Chương 4: Biểu thức đại số