Mẫu Soạn Thảo Văn Bản Hành Chính

Đối với những mẫu biên soạn thảo văn bạn dạng hành chủ yếu thì có tương đối nhiều mẫu văn phiên bản khác nhau mà chúng ta có thể lựa chọn sao cho phù hợp với mục đích sử dụng của mỗi người . Chính vì thế hầu hết người có thể lựa lựa chọn riêng mang lại mình

*
*

Dưới đấy là tổng hợp mọi mẫu biên soạn thảo văn phiên bản hành chủ yếu mà được Công lý và quy định tổng vừa lòng lại cho số đông người hoàn toàn có thể sử dụng cho quá trình nhé .

Bạn đang xem: Mẫu soạn thảo văn bản hành chính


5 mẫu soạn thảo văn phiên bản hành chủ yếu mới cùng đầy đủ

Mẫu 1 : mẫu nghị quyết

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số: /NQ-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

NGHỊ QUYẾT

……………5……………

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………;

……………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT NGHỊ:

………………………………………………..6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………..…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………..

…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………../.

 

Nơi nhận:

– Như Điều…. ;

– ………….;

– Lưu: VT,…7…8.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người có thẩm quyền,

dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ với tên

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức phát hành nghị quyết.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành nghị quyết.

4 Địa danh.

5 Trích yếu nội dung nghị quyết.

6 nội dung nghị quyết.

7 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo văn phiên bản và số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

8 ký hiệu người soạn thảo văn bạn dạng và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 2 : mẫu mã công văn

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số: /…3…-…4…

V/v……….6…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập – tự do – Hạnh phúc 

…5…, ngày… tháng… năm…

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………;

– …………………………………………………….

………………………………………………………………………7………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………/.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …………..;

– Lưu: VT,…8…9…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

…………………………………………………….10……………………………………………………………

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước phát hành công văn.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

4 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

5 Địa danh.

6 Trích yếu câu chữ công văn.

7 ngôn từ công văn.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo với số lượng bản lưu (nếu cần).

9 cam kết hiệu bạn soạn thảo văn bản và số lượng bạn dạng phát hành (nếu cần).

10 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số năng lượng điện thoại; số Fax (nếu cần).

Mẫu 3 : Công điện

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/CĐ-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

CÔNG ĐIỆN

…………5…………..

……………………………………………………….6 điện:

– ………………………….7………………………….;

– ………………………………………………………..

……………………………………………………………….8……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…9…10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người dân có thẩm quyền,

dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước ban hành công điện.

Xem thêm: Cách Chat Ola Trên Máy Tính Hiệu Quả? Cách Vào Ứng Dụng Chát Ola Bằng Máy Tính Hiệu Quả

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước phát hành công điện.

4 Địa danh.

5 Trích yếu văn bản điện.

6 thương hiệu cơ quan, tổ chức hoặc chức danh của bạn đứng đầu.

7 tên cơ quan, tổ chức triển khai nhận điện.

8 ngôn từ điện.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo với số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

10 cam kết hiệu của bạn soạn thảo văn bạn dạng và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 4 : Giấy mời

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/GM-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

 …4…, ngày… tháng… năm…

GIẤY MỜI

…………5…………..

………..2…………. Trân trọng kính mời:……………………………..6………………………….

Tới dự …………………………………………..7 ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Chủ trì:……………………………………………………………………………………………………

Thời gian:………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….8 ……………………………………………………………/.

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…9…10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người có thẩm quyền,

dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

 

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức chủ cai quản trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức ban hành giấy mời.

4 Địa danh.

5 Trích yếu nội dung cuộc họp.

6 tên cơ quan, tổ chức hoặc họ cùng tên, chức vụ, đơn vị chức năng công tác của người được mời.

7 tên (nội dung) của cuộc họp, hội thảo, hội nghị v.v…

8 các vấn đề đề nghị lưu ý.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

10 ký hiệu bạn soạn thảo văn phiên bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu 5 : mẫu giấy ngủ phép

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/GNP-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc 

…4…, ngày… tháng… năm…

GIẤY NGHỈ PHÉP

Xét Đơn ý kiến đề xuất nghỉ phép ngày ……………………. Của ông (bà) ……………………………………………………………………………………. 2 ………………………………………. Cấp cho cho:

Ông (bà): ……………………………………………….5 ……………………………………………….

Chức vụ:…………………………………………………………………………………………………

Được nghỉ ngơi phép trong thời gian ………………………… tính từ lúc ngày ………………………. đến khi kết thúc ngày…………………………….. Tại………………. 6…………………………………………….

Số ngày nghỉ ngơi phép nêu trên được tính vào thời gian……………………7……………../.

Nơi nhận:

– …8….;

– Lưu: VT,…9…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người có thẩm quyềndấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

Xác dấn của cơ quan (tổ chức) hoặc chính quyền địa phương khu vực nghỉ phép (nếu cần)

 

(Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức chủ quản lí trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức cấp giấy ngủ phép.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức triển khai cấp giấy nghỉ phép.

4 Địa danh.

5 Họ cùng tên, dùng cho và đơn vị công tác của người được cấp thủ tục phép.

6 khu vực nghỉ phép.

7 thời hạn nghỉ theo công cụ Lao hễ (nghỉ thường niên có lương hoặc nghỉ không tận hưởng lương hoặc nghỉ vấn đề riêng mà vẫn hưởng trọn nguyên lương…).

8 bạn được cấp giấy nghỉ phép.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo cùng số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

Tổng kết :

Đó đó là 5 mẫu soạn thảo văn bạn dạng được Công Lý và pháp luật cập nhập mới và thường xuyên nhất đến mọi tín đồ cùng sử dụng nhé . Chúc các bạn thành công