CRACK OFFICE 2016 CÓ HIỆU ỨNG MORPH

giải đáp Carck office 365 2019 phiên bạn dạng mới tốt nhất 2021 hiệu ứng Morph. How lớn crack office 365 new 2021 1. Sẵn sàng tải phần miềm t...


Bạn đang xem: Crack office 2016 có hiệu ứng morph

*

Hướng dẫn Carck office 365 2019 phiên bạn dạng mới duy nhất 2021 hiệu ứng Morph. How to crack office 365 new 2021

1. Chuẩn bị tải phần miềm tại :


*

- setup như file bình thường, khám nghiệm máy là 32bit tốt 64bit mà tải cho phù hợp, kiểm soát phiên bạn dạng máy tính tại đây

Xem thêm: Những Ca Khúc Để Đời: Trên Dốc Đá Tôi Tình Cờ Quen Nàng, Linh Hon Tuong Da By Dan Nguyen

Coppy code dưới cho vào tệp tin text.txt, đưa file đuôi file .txt thành file .bat. (hướng dẫn nhảy phần mở rộng để thay đổi đuôi file) --> chạy với quyền Admin là xong, ghi nhớ tắt hoàn toàn office rồi mở lại
*

echo offtitle Activate Microsoft Office 2019 ALL versions for FREE!&cls&echo ============================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for không tính tiền without software&echo ============================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo - Microsoft Office Standard 2019&echo - Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles%Microsoft OfficeOffice16")&(if exist "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16ospp.vbs" cd /d "%ProgramFiles(x86)%Microsoft OfficeOffice16")&(for /f %%x in ("dir /b .. ootLicenses16ProPlus2019VL*.xrm-ms") vày cscript ospp.vbs /inslic:".. ootLicenses16\%%x" >nul)&(for /f %%x in ("dir /b .. ootLicenses16ProPlus2019VL*.xrm-ms") vì chưng cscript ospp.vbs /inslic:".. ootLicenses16\%%x" >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office...&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul&set i=1:serverif %i%==1 set KMS=kms7.MSGuides.comif %i%==2 phối KMS=s8.now.imif %i%==3 set KMS=kms9.MSGuides.comif %i%==4 goto notsupportedcscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul&echo ============================================================================&echo.&echo.cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i "successful" && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel không lấy phí to tương tác me at msguides.com
gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running everyday!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m "Would you lượt thích to visit my blog ?" và if errorlevel 2 exit) || (echo The connection khổng lồ my KMS server failed! Trying khổng lồ connect khổng lồ another one... & echo Please wait... Và echo. Và echo. & set /a i+=1 và goto server)explorer "http://MSGuides.com"&goto halt:notsupportedecho.&echo ============================================================================&echo Sorry! Your version is not supported.&echo Please try installing the latest version here: bit.ly/aiomsp:haltpause >nul